Frederick Hamilton

Details
Name: Reverend Frederick Hamilton
Record date
1799
Record decade
1790s
Address
Air Street
Brighton